Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Rewitalizacja - ciąg dalszy

Data utworzenia: 10 styczeń 2018
Podczas zebrania naszego Stowarzyszenia w dn. 12.02.2016 r., po dyskusji, zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia zobowiązali Zarząd Stowarzyszenia do złożenia projektu dot. budowy chodników z modernizacją systemu odprowadzania wód opadowych, oświetlenia dróg gminnych w sołectwie i kładki dla pieszych. Powyższe zadanie zostało "dostrzeżone" i ujęto je w "Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Chełmiec na lata 2016 - 2020".Jak stwierdzono, treści zawarte w Programie Rewitalizacji ewaluowały. Zostały przegłosowane trzy uchwały Rady Gminy, które sukcesywnie w okresie ok. 9 miesięcy zmieniały treść Programu. Prawo zapisane w Ustawie z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji nakazuje, w naszym przypadku, wójtowi Gminy Chełmiec, by każda czynność związana z treścią, zmianą treści, z realizacją i każdym działaniem podczas realizacji programu rewitalizacji była poddana partycypacji społecznej, tj. winna być konsultowana z interesariuszami projektu lub ich przedstawicielami. Niestety, stwierdzono, że wójt Gminy Chełmiec nie realizuje ustawowych obowiązków w tym zakresie. Nasze Stowarzyszenie w dniu 13.12.2017 r. do Rady Gminy Chełmiec przesłało Skargę na wójta Gminy Chełmiec w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji.

Postawienie wyżej wymienionych zarzutów zaniechania i niewłaściwego działania organowi wykonawczemu podległemu Radzie Gminy Chełmiec, związane tylko z tym jednym, dużym, realizowanym przez Gminę projektem pt. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chełmiec na lata 2016 - 2020" należy również traktować jako formę zwrócenie uwagi, że działania niezgodne z przepisami prawa, a przede wszystkim w tym przypadku ustawą z 9 października o rewitalizacji, mogą doprowadzić do unieważnienia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmiec na lata 2016 - 2020, a tym samym m. in. do utraty możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na cele związane z rewitalizacją, lub ich wycofanie. Jesteśmy przepełnieni nadzieją, że w przypadku uznania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Chełmiec naszych zarzutów jako zasadnych, Rada Gminy Chełmiec niezwłocznie podejmie wszelkie przewidziane w przepisach prawa działania naprawcze w celu wyeliminowania nagannych praktyk w procesie realizacji zadań wynikających z prawa nadrzędnego przez wójta gminy.

Uważamy, że zarzutów wymienionych w Skardze można było by uniknąć, gdyby nadzór Rady Gminy (w tym jej odpowiednich Komisji), nad działaniami wójta Gminy Chełmiec był zgodny z założeniami w tym zakresie, ujętymi w przepisach ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Treść Skargi znajduje się TUTAJ.